ŠTATÚT
neziskovej organizácie
Cor Sancti Martini, n.o.

P r e a m b u l a

Zakladateľ neziskovej organizácie vydáva dňa 13.10.2021 tento štatút neziskovej organizácie

ČLÁNOK I.

Názov neziskovej organizácie

Nezisková organizácia Cor Sancti Martini, n.o.

ČLÁNOK II.

Sídlo neziskovej organizácie je:

Sídlo neziskovej organizácie: Spišská Kapitula 661/9, 053 04 Spišské Podhradie

ČLÁNOK III.

Druhy všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
– poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
– tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
– ochrana ľudských práv a základných slobôd,
– vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
– výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
– tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
– služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
– zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

ČLÁNOK IV.

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb

1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:
a/ v sídle neziskovej organizácie,
b/ na základe žiadosti ich zasiela poštou,
c/ na svojej webovej stránke.

ČLÁNOK V.

Orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob
voľby a dĺžka funkčného obdobia správnej rady, revízora a riaditeľa

1. Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a/ správna rada,
b/ revízor,
c/ riaditeľ.

A/ Správna rada

2. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady
vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie členov správnej rady je 5 rokov. Opätovné zvolenie
po skončení funkčného obdobia sa nevylučuje.
3. Správna rada:
– schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka),
– schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
– rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
– podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
– volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
– volí a odvoláva členov správnej rady a revízora,
– schvaľuje právne úkony, týkajúce sa nehnuteľného majetku,
– rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v
zakladacej listine,
– rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
– rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania
najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.
4. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a
riaditeľ.
5. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady
zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
6. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí
byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora, alebo jednej tretiny členov
správnej rady.
7. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.
Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých
členov správnej rady.
8. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady
patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
9. Členstvo v správnej rade zaniká:
– uplynutím funkčného obdobia,
– odstúpením,
– odvolaním, pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na
troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady,
– smrťou.

B/ Revízor

10. Revízor je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť
neziskovej organizácie. Funkčné obdobie revízora je 5 rokov. Opätovné zvolenie po skončení
funkčného obdobia sa nevylučuje.
11. Je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti
neziskovej organizácie a kontroluje, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným
zákonom, a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
12. Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
Revízorom nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
13. Revízor je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Revízorovi patrí náhrada preukázaných
výdavkov, ktoré mu vzniknú pri výkone funkcie.
14. Revízor najmä:
– preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej
rade,
– kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

– upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
– navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie.
15. Revízor je oprávnený:
– podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem neziskovej
organizácie,
– navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
– zúčastniť sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
– upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo
štatútu.
16. Revízora volí a odvoláva správna rada. Na zvolenie a odvolanie revízora je potrebný
súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
C/ Riaditeľ
17. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene.
Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997
Z.z. v znení neskorších predpisov, zakladacou listinou, alebo štatútom vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov. Opätovné zvolenie po
skončení funkčného obdobia sa nevylučuje.
18. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
19. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace.
20. Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.
21. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami neziskovej organizácie a jej zakladateľa. Najmä je povinný zaobstarať si a pri
rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo
záujmy jej zakladateľa, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy a
záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie.
22. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
23. Riaditeľa správna rada odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa
alebo za úmyselný trestný čin,
b) vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavrel obchod, ktorý súvisí s činnosťou neziskovej
organizácie, alebo sprostredkoval pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.
c) o to sám požiada.
24. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu
dlhšie ako šesť mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov,
zakladacou listinou, alebo štatútom,
c) to navrhol revízor, alebo člen správnej rady.
25. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov
všetkých členov správnej rady.

ČLÁNOK VI.

Čas uschovávania zápisníc orgánov neziskovej organizácie

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková
organizácia uschováva po dobu piatich rokov.

ČLÁNOK VII.

Hospodárenie neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom, ktorý
tvoria:
a) vklad zakladateľa,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d) dedičstvo,
e) pôžičky, úvery, úroky,
f) dary od fyzických osôb a právnických osôb.
2. Nezisková organizácia môže získať aj s dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho
fondu a rozpočtu obce.
3. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že
touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená
kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.
4. Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže
uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
5. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa
platných daňových zákonov.
6. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti
politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
7. Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných
služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.
8. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami
určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov)
neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí
správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti
neziskovej organizácie.
9. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo
príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný
účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
10. Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet neziskovej
organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje
na príslušný kalendárny rok.
11. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ, najneskôr jeden
mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna
rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného
kalendárneho roka.
12. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
13. Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady
spojené s všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s
podnikateľskou činnosťou.
14. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom v tých prípadoch, v ktorých tak
ustanovuje zákon č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov
15. Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom podľa odseku 14., zasiela
nezisková organizácia na zverejnenie v Obchodnom vestníku najneskôr do 15. apríla.
16. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou
alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30.júna.
17. Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do
15. júla príslušného kalendárneho roka.

ČLÁNOK VIII.

Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia sa zrušuje:
– uplynutím času, na aký bola založená,
– dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom,
keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
– rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
– dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
– vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
– ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov,
– ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
2. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie
s likvidáciou, alebo bez likvidácie.
3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky neziskovej organizácie prechádzajú na
inú neziskovú organizáciu, alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu, alebo na
nadáciu.
5. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej
organizácie sa použijú primerané ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku
obchodných spoločností, ak zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.

ČLÁNOK IX.
Záverečné ustanovenia

1. Štatút je neoddeliteľnou súčasťou Zakladacej listiny zo dňa 13.10.2021. Jeho zmeny možno
vykonávať v súlade s ustanoveniami Zakladacej listiny, štatútu a zákona č. 213/1997 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
2. Vzťahy týmto štatútom alebo Zakladacou listinou neupravené, sa riadia primerane
ustanoveniami zákona č. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

……………………………………………..

Spišské Podhradie, dňa 13.10.2021

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
v.z. ThDr. Mgr. Ján Kuboš, PhD., diecézny administrátor