Profil osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní
Identifikácia osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní:

Názov: Cor Sancti Martini, n.o.
Zastúpený: Mgr. Peter Matis
IČO: 54216435
DIČ: 2121597951

Sídlo:
Obec (mesto): Spišské Podhradie
PSČ: 053 04
Ulica: Spišská Kapitula
Číslo: 661/9

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Cor Sancti Martini, n.o. v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke Spišskej diecézy, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.

Aktívne

Žiadne.

Ukončené

Obnova Kanónie č. 14 - obnova konferenčnej miestnosti – stavebná obnova

Obnova Kanónie č. 14 - obnova konferenčnej miestnosti – obnova drevených podláh