Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk
Prijímateľ podpory: Cor Sancti Martini, n.o.
Výzva: Výzva pre región na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022
Program: Kultúra
Podprogram: 2.2. – Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok – bežné (neinvestičné) výdavky
Názov projektu: Obnova oplotenia historickej biskupskej záhrady
Realizácia projektu: apríl – október 2022
Celkový rozpočet projektu: 35 465€
Výška poskytnutej dotácie: 21 166,63 €

Stručný opis projektu: Zámerom projektu je obnova južnej strany historického oplotenia biskupskej záhrady – súcast areálu Biskupského paláca v Spišskej Kapitule, pochádzajúce z konca 18. storocia, a to z oboch strán (zo strany záhrady aj zo strany Kapitulskej ulice).

Celý komplex Barokovej záhrady ako aj celej Spišskej Kapituly je pamiatková zóna chránená UNESCOM. Obnovou
historického sa zvýši historická ako aj estetická hodnota jednej z najcennejších historických dominánt Prešovského kraja.
Obnova sa týka murovanej omietanej casti parapetu a pilierov, kovaných výplni polí medzi piliermi a výplní dvojkrídlovej
brány, ako aj krycích dosiek. Oplotenie barokovej záhrady z 18. storocia vykazuje výrazné narušenie omietok a statiky. Celé
murivo je presolené, betónové ciapky z 1. polovice 20. storocia majú lokálne narušený povrch. Celý návrh obnovy je
spracovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Prešov c. KPUPO-2017/17464-2/62622/Gs z 11.8.2017. Vdaka tejto obnove sa
zachová historická ako aj estetická hodnota celej barokovej záhrady. Vlastníkom pamiatky je Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie, ktoré to našej neziskovej organizácii dovolilo listom dna 1.12.2021, prot. c. 1168/2021-4034.

Cielovou skupinou projektu široká verejnost, ktorou prechádzajú všetci návštevníci Spišskej Kapituly ako aj miestni študenti.
Udržatelnost daného projektu je vysoká, nakolko je to pokracovaním obnovy Biskupskej záhrady, ktorá bola vykonaná cez cezhranicný projekt Interreg. Na druhej strane bude pripravené pokracovanie projektu a to obnova historického námestia Spišskej Kapituly. PSK bude propagovaný daným projektom bannerom pri vchode do záhrady – bude umiestnený banner s logom. Zverejnenie všetkých aktivít a sociálnych sietach neziskovej organizácie a Spišskej diecézy ako aj na webových stránkach. Zverejnenie clánkov a príspevkov v médiách.

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.